Organisatie

Organisatie

Doelstelling, beleid en organisatievorm:

In Erica zijn drie stichtingen gezamenlijk verantwoordelijk voor een kwalitatief goed Smalspoormuseum.

  • De stichting Exploitatie Smalspoormuseum exploiteert het museum. Daarvoor heeft het de beschikking over het museumgebouw en de locomotievenloods, het gebruik van de Fijnfabriek en de historische smalspoorremise en het gebruik van het materieel en de materialen die de stichting Industrieel Smalspoor Materieel beschikbaar stelt. De stichting Exploitatie Smalspoormuseum is erkend als een culturele ANBI.
  • De stichting Noord Nederlandse Museum Spoorbaan is eigenaar van het museumgebouw, de locomotievenloods en de rijtuigenloods. De stichting pacht de gronden waarop deze gebouwen gelegen zijn en huurt de Fijnfabriek en historische remise. Het heeft het gebruiksrecht van het spoor dat op de gronden van Griendtsveen BV ligt. De stichting stelt dit alles ter beschikking van het museum en is erkend als culturele ANBI.
  • De stichting Industrieel Smalspoor Materieel, verzamelt historisch smalspoormaterieel, restaureert en conserveert dit, zorgt dat het onderhouden wordt en stelt het beschikbaar aan het museum voor de exposities en voor de rondleidingen. Naast het materieel verzamelt de stichting historische materialen die een relatie hebben met smalspoor. Deze stichting is erkend als een culturele ANBI.

Missie:
Het museum beheert en behoudt een collectie industrieel smalspoor erfgoed, in een bijzonder cultuur historisch landschap, biedt bezoekers een belevenis, en is voor de medewerkers en de streek van maatschappelijke en economische betekenis. Het Beleidsplan 2020-2027 kunt u hier lezen.

Visie:
• Het museum beheert en behoudt  een collectie smalspoor objecten, dat zijn oorsprong vindt in het veenbedrijf, en die oorsprong wordt ook uitgedragen. Maar daarnaast streven we er naar om  ook smalspoor uit andere bedrijfstakken, zoals bouw, weg- en waterbouw, mijnen, olie-industrie, beton- en steenindustrie, enz. te bewaren en te beheren.
• Het museum zet zich in voor een volledige ontsluiting van de collectie, zowel fysiek als digitaal.
• Het museum is een open toegankelijke instelling die maatschappelijk betrokken en actief is door de samenwerking met een breed scala van partners zowel regionaal, nationaal als internationaal (scholen, verenigingen, (erfgoed)instellingen en andere musea).
• Het museum is een open toegankelijke instelling die maatschappelijk betrokken en actief is door het bieden van werkzaamheden en activiteiten voor medewerkers , stagiaires, mensen met  beperkingen en/of afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelstellingen:
• Het Industrieel  Smalspoormuseum functioneert overeenkomstig de eisen die gesteld worden aan de geregistreerde status van het Museumregister Nederland.
• Het Industrieel Smalspoormuseum hanteert de gedragscodes Governance Code Cultuur,  LAMOEthische Code voor Musea en Code Diversiteit & Inclusie voor de inrichting en het functioneren van haar organisatie om bij te dragen aan een gezonde, relevante en veerkrachtige cultuursector.
• Het museum volgt de Fair Practice Code. De medewerkers zetten zich gezamenlijk in  voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain. Hetgeen betekent een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering en respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen rekening te houden ten dienste van een sterke sector die de potentie en kansen van makers ten volle benut en doet renderen.
• Het Industrieel Smalspoormuseum  beheert haar collectie  door middel van conserveren, restaureren, bewaren, documenteren en registreren zoals beschreven in het Collectiebeleidsplan.
• Het Industrieel Smalspoormuseum  zorgt voor het beheer en exploitatie van het museum, bestaand uit gebouwen, terrein en collectie.
• Het Industrieel Smalspoor Museum  ontsluit haar collectie  voor een breed publiek door  wisseltentoonstellingen, presentaties van smalspoortreinen in beweging,  rondleidingen per smalspoortrein en een online digitale objectenoverzicht. Daartoe is onze collectie ook geregistreerd in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed dat met medewerking van het Ministerie van OCW onder auspiciën van de Stichting Mobiele Collectie Nederland is opgesteld. De collectie vormt daarmee een onderdeel van de Collectie Nederland. Tevens wordt de collectie ontsloten via Hierkomjijweg, het collectiesysteem van de gemeente Emmen.
• Het Industrieel Smalspoor Museum heeft tot april 2023 puur gedraaid op de inzet van vrijwilligers, waarbij niemand een vergoeding kreeg voor zijn of haar werkzaamheden, ook de bestuursleden niet. Maar omdat de dagelijkse leiding allengs meer inspanning is gaan vergen dan van vrijwilligers verwacht mag worden is in april 2023 een betaalde coördinator, onze Museummanager, aangesteld. Alle medewerkers hebben recht op de vergoeding van de kosten die zij in de uitoefening van hun functie of werkzaamheden voor het museum hebben gemaakt. Om de kennis van de medewerkers te verrgroten worden regelmatig trainingen, cursussen, interne opleidingen en deelname aan museale netwerkbijeenkomsten aangeboden.

Dagelijkse leiding: De heer W. Mekenkamp

Samenstelling besturen per 31 december 2023

Exploitatie Materieel NMS
voorzitter De heer H. Ruijgers De heer H. Brinks vacature
secretaris De heer R. Hanenbergh De heer R. Hanenbergh vacature
penningmeester De heer H. Ruijgers De heer H. Ruijgers De heer H. Ruijgers
bestuurslid De heer W. de Rijke De heer Th. van der Velde De heer E. Steffens
bestuurslid De heer J. Meinders vacature De heer R. Strijker
bestuurslid De heer E. Steffens
Bestuurslid De heer J.  Mink
bestuurslid vacature
bestuurslid vacature

Met ingang van 2019 ziet een Raad van Toezicht toe op de uitvoering het beleid zoals dit is vastgesteld door het bestuur en door de Raad van Toezicht is geaccordeerd. De RvT denkt mee over het gevoerde beleid en toetst de resultaten.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2023

  • De heer H. Klaver
  • De heer H. Klompmaker
  • De heer W. Snippe
  • Vacature
Exploitatie Materieel NMS
Fiscaalnummer / RSIN 812835293 805822483 812835438
Bankrekening NL41 INGB 0004 433152 NL41 INGB 0001454767 NL09 RABO0125715579
Kamer van Koophandel 04070843 41017785 04070841

 

Donateurs
Zo’n 70 donateurs van het museum ontvangen 4x per  jaar De Buffer, ons museumblad. Daarnaast krijgen zij gratis toegang tot het museum. Onze donateurs betalen hun bijdrage van minimaal € 35,—per gezin aan de stichting Industrieel Smalspoor Materieel.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

2023

2022

2021

2020


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012